200 млн. лв одобри правителството за безлихвени кредити


Българската банка за развитие разработи програма за безлихвени кредитиране на граждани, като антикризисна мярка в условия на пандемия и извънредно положение. 

Вчера вечер, на извънредно заседание, министерски съвет одобри програмата, според която, всяко лице, отговарящо на изискванията, има право на един кредит до 4 500 лв. За него ще може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Те ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса или комисиона за това.

Условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането са описани в документа, чието пълно наименование е "Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19".

На същото заседание бе прието и решение за преразпределяне на Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства, предназначени за периода 2014-2020 към мерки за минимизиране на негативните последици от епидемията.

Към оперативните програми за развитие на човешките ресурси и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от други програми в размер на над 233 млн. лева. С тези средства ще се финансират схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата.

Наред с прехвърлените от други оперативни програми средства, оперативните програми "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност" и "Региони в растеж" ще насочат и свой вътрешен, неразпределен ресурс от недоговорени средства и спестени пари от текущи операции в отговор на кризата.

По този начин се формира финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, с който ще бъдат финансирани мерки в сферата на здравеопазването и от социално-икономически характер за подкрепа на непосредствено засегнатите от кризата лица и предприятия.

Проектите на приетите две правителствени решения бяха внесени като допълнителни точки на днешното извънредно заседание на Министерския съвет.