Най-големият тиранин в историята.


Виждаме днес в световен мащаб как много от нашите управници са тирани, които не се интересуват от добруването между хората. Тези така наречени „управници“ се интересуват само от себе си и са готови да убиват, за да запазят своята власт. Именно поради тази причина днес съм избрал да разгледаме историята на най-големият тиранин, който е крачил по лицето на земята. Този тиранин е управлявал по времето на пратеникът Муса / Моисей / и отхвърля всички негови предупреждения, като стига до краен предел и започва да вярва, че самият той е бог.

В Свещения Коран Аллах говори за този управник, който е бил фараон и управлявал Египет. Различни източници твърдят, че името на този фараон е Рамзес II, но други опровергават тези твърдения. Аз няма категорично да казвам, че точно Рамзес II е бил въпросния управник, след като в Корана Аллах не го назовава по име. По времето на своето властване фараона заробва синовете на Исраил / евреите / и ги третира като животни. Той ги използва, за да му строят сгради, паметници и всичко, за което се сетите. Един ден този фараон сънува сън, в който вижда как огън идващ от Йерусалим и изгаря всичко по пътя си.

Други източници говорят, че той сънувал как еврейско дете чупи неговата корона. На сутринта фараонът бил много притеснен и извикал хора, които да му разтълкуват този сън. Те му казват, че ще се роди дете от евреите, което ще го свали от власт и това го кара да приеме драстични мерки. Тираничния управник заповядва да убиват всяко мъжко дете, което се роди в еврейските семейства.

По това време се родил и пратеникът Муса / мур нему / , който след време щял да стане върл враг на тиранинът, който унижавал и изтезавал неговия народ. Нека сега разгледаме най-важното от историята така, както ни е представена в Свещения Коран, а накрая ще видим какви са поуките от нея. Няма да пускам всичко, защото статията ще стане прекалено дълга, но накрая ще има споделени източниците, от които може да проследите цялата история:

„Четем ти правдиво историята на Муса и на Фараона – за хора вярващи. Фараонът се възгордя в страната си и раздели на групи нейните жители. Обезсилваше една част от тях – избиваше синовете им и пощадяваше жените им. Той бе от сеещите развала. А Ние пожелахме да облагодетелстваме онези, които бяха обезсилени в страната, и да ги сторим водители, и да сторим тях наследниците, и да ги утвърдим в страната, и да покажем от тях на Фараона и на Хаман, и на войските им онова, от което са се пазели.

И разкрихме на майката на Муса: “Да го кърмиш, а когато се уплашиш за него, пусни го в морето! И не се плаши! И не скърби! Ние ще ти го върнем и ще му отредим да бъде от пратениците. И семейството на Фараона го прибра, а той щеше да стане техен враг и тяхна скръб. Фараонът и Хаман, и техните войски бяха грешници. И жената на Фараона му рече: “Радост за окото – на мен и на теб! Не го убивайте! Може да ни е от полза или да го вземем за син.” Така и не усетиха

И когато достигна своята зрелост и улегна, Ние му дадохме мъдрост и знание. Така награждаваме благодетелните. И влезе той в града по време, когато жителите му нехаеха, и завари там двама мъже да се бият, единият – от неговата общност, а другият – от враговете му. Онзи, който бе от неговата общност, го извика на помощ срещу онзи, който бе от враговете му. И Муса го удари с юмрук и [неволно] го уби. Рече: “Това е дело на сатаната. Той е заблуждаващ, явен враг.” И дойде мъж от другия край на града – устремен. Рече: “О, Муса, знатните се съветват за теб, да те убият. Напусни! Аз съм твой доброжелател.

И излезе оттам страхувайки се, дебнешком. Рече: “Господи, спаси ме от хората–угнетители!” И когато се отправи по посока на Мадян, рече: “Надявам се моят Господ да ме насочи по правия път. И когато стигна до водата на Мадян, завари там група хора да поят [добитък]. И завари освен тях две жени да възпират [добитъка си]. Рече: “Какво ви се е случило?” Рекоха: “Не ще поим, докато пастирите не приключат. А баща ни е твърде стар.” И той напои [добитъка им] вместо тях. После се оттегли на сянка и рече: “Господи, нуждая се от благо, което да ми спуснеш.”

И дойде при него едната от двете, пристъпвайки със свян. Тя рече: “Баща ми те кани да те възнагради, задето напои вместо нас.” А когато той отиде при него и му разказа историята си, [бащата] рече: “Не се плаши! Избавил си се от хората-угнетители.” Едната от двете рече: “О, татко мой, наеми го! Най-добрия, когото можеш да наемеш, е силният, довереният.” Рече: “Искам да те оженя за една от двете си дъщери, ако ми работиш осем години. А ако ги изпълниш до десет, то си е от теб. Но не искам да те затруднявам. И ако Аллах пожелае, ще разбереш, че съм от праведните.”

И когато Муса изпълни срока, и тръгна със семейството си, забеляза огън откъм планината. Рече на семейството си: “Постойте! Забелязах огън. Може да ви донеса оттам вест или главня, за да се сгреете!” И когато стигна там, откъм десния склон на долината, в благословената местност, откъм дървото [откъдето излизаше огънят], бе призован: “О, Муса, Аз съм Аллах, Господът на световете!  Хвърли тоягата си!” И когато я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад. “О, Муса, приближи се и не се плаши! Ти си в безопасност.

Пъхни ръката си в пазвата, ще я видиш сияйно бяла, без да я е засегнала болест. И прибери ръка към теб, за да не те е страх! Това са две доказателства от твоя Господ за Фараона и неговите знатни хора. Те са нечестивци. И когато Муса отиде при тях с Нашите ясни знамения, казаха: “Това е само измислена магия. И не сме чували за него от древните ни предци.  И рече Фараонът: “О, знатни, аз не знам да имате друг бог освен мен. И ми разпали [пещ] за [тухли от] глина, о, Хаман, и ми построй кула, дано зърна бога на Муса! Ала аз го мисля за лъжец.

И той, и войските му без право се възгордяха на земята. И смятаха, че не ще бъдат при Нас върнати. И сграбчихме него и войските му, и ги издавихме в морето. Виж какъв бе краят на угнетителите! И ги сторихме водители, призоваващи към Огъня. И в Деня на възкресението не ще им се помогне. И ги сподирихме на този свят с проклятие, а в Деня на възкресението ще са от презрените. – сура / глава / Разказът

И утвърждава Аллах истината със Своите Слова, дори престъпниците да възненавиждат това. Но поради страх от мъчението на Фараона и знатните му хора, на Муса повярваха само малцина от неговия народ. Фараонът бе надменен на земята и бе от престъпващите. И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!

Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.Днес спасяваме твоето тяло, за да бъдеш знамение за онези след теб. Ала мнозина от хората са нехайни към Нашите знамения. – сура / глава / Юнус.

Фараонът е бил толкова вманиачен в своята власт, че дори заповядва на своя строител / Хаман / да му построи кула, за да се качи по нея към небето и да види Аллах / Бог /. Чрез своя пратеник – Муса , Аллах праща много знамения и предупреждения към фараона, но заради своята гордост той ги отхвърля. Магьосниците, които работили за фараона осъзнали, че Муса не лъже, защото имали знания и станали свидетели, че не е възможно от тояга да създадеш змия. Те приемат Муса за пратеник и го последват в религията, но това вбесява фараона и той ги убива.

Фараонът решава да пусне Муса и неговия народ, но след това променя своето мнение и започва да ги преследва. Фараонът, като почти всички хора приема, че има Аллах, но едва когато вече започва да се дави в морето. Няма полза вярата на един човек, ако повярва тогава, когато вече види наказанието от Всевишния. Една поговорка гласи, че няма атеисти в разбиващ се самолет и както може да видим от историята на фараона – няма атеисти пред лицето на смъртта. За съжаление виждаме как добри хора се променят напълно, след като вкусят мъничко от властта и парите. Днес всеки, който има желание може да посети Британският музей и да види с очите си тялото на фараона, което Аллах е запазил, без да е мумифицирано, каквато е била традицията при фараоните в древен Египет.

Аллах не случайно ни разказва тези истории в Корана, за да си вземем поука от тях. Тези истории са се случили преди хиляди години, но са толкова реални и днес и изглежда така, сякаш историите оживяват пред очите ни. Трябва сериозно да се замислим над тези истории и когато се сдобием с власт да я използваме справедливо и само в полза на хората и доброто. Ето какво ни казва Аллах за възгордяването в сура / глава / „Нощното възнесение“

И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш земята, нито ще се въздигнеш колкото планините – 17:37

Едно от най-лошите неща, които управниците правят е угнетяването на хората. Те започват да се мислят за богове на земята, но няма да пробият земята, нито ще се издигнат колкото планините. Светът ще бъде едно много по-добро място, ако всички се стараем да вършим добро и да не угнетяваме себе си и всичко около нас. Надявам се, че всички ще си вземем поука от тези истории и когато ни се даде власт, ще я използваме, за да творим добрини на хората и природата. Единственото нещо, което ще остане с нас след смъртта са нашите добри дела. Запасявайте се с добро сега, защото утре може да е късно

Автор: Муса Гагъм

Източници

https://www.youtube.com/watch?v=iiYBZ7RMTcYтялото на фараона

https://koranbg.com/index.php - Коран на български

https://www.answering-islam.org/authors/shamoun/body_pharaoh.html

https://www.whyislam.org/common-ground/story-of-moses-in-the-quran/

https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_in_Islam - Муса в Исляма

https://www.youtube.com/watch?v=vjQEHpfRK5w

https://www.youtube.com/watch?v=O95rQi9VDwI