И дават храна , въпреки че и те я обичат


Днес в тази статия ще разгледаме какви са ползите от раздаването на богатството и какво ни казва Аллах в Корана за тези, които раздават, за да помагат на хората в трудните времена. Ще обърнем внимание и на някои хадиси от времето на Мухаммед САВ, който винаги е подпомагал бедните и се е грижил за тях. За съжаление в днешно време виждаме как много от хората не обръщат внимание на тези, които са в нужда. Често сме настроени враждебно към тях и подлагаме на съмнения техните нужди, което е грешно. Гоним ги и им казваме, че трябва да си намерят работа, без да знаем каква е историята им.
Аллах ни повелява никога да не отпращаме тези, които ни умоляват за помощ и винаги да помагаме, ако имаме тази възможност. Човек винаги може да даде садака, дори и когато няма финансова възможност. Садаката е обширно понятие и Мухаммед САВ казва в хадис, че дори да се усмихнеш на един човек е садака и човек ще получи награда за това свое дело. Нека обърнем внимание на сура „Утрото“, в която Аллах се обръща към Мухаммед САВ и го наставлява. Имало етап, в който Аллах забавил откровенията към своя пратеник / мир нему / и хората започнали да говорят, че Аллах е изоставил Мухаммед САВ. Това много го натъжавало и Аллах опровергал хорските приказки със сура „Утрото“, в която казва следното:

„Кълна се в утрото и в нощта, когато настане мрак – не те изостави твоят Господ [о, Мухаммед] и не те възненавиди. Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия. И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен. Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти? И те намери заблуден, и те напъти. И те намери беден, и те замогна. Тъй че не огорчавай сирака! И не отпъждай умоляващия! И за благодатта на своя Господ възвестявай!“ - 93. Утрото

Аллах съветва Мухаммед САВ, както и нас, че не трябва да огорчаваме сираците, а да им помагаме. Също така не трябва да гоним тези, които молят за помощ, а да се отзоваваме. Настъпиха много трудни времена и след тях предстоят още по-трудни. Ние обаче не трябва да губим надежда, а вместо това да се обединим и да си помагаме взаимно, защото така ще спечелим задоволството на Аллах и той ще премахне бедите от нас. Аллах на много места в свещения Коран ни казва, че сме тук, за да ни изпита. Животът беше лесен, но сега е дошло време да поемем по стръмния път. Нека видим какво точно е стръмния път и какво ни казва Аллах за него в сура „Градът“:

„Не му ли дадохме Ние две очи и език, и устни, и му посочихме двата пътя, ала той не пое стръмния път. Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? Да се освободи роб или да се даде храна в ден на глад на сирак-роднина или на окаян клетник.“ – 90. Градът 9:16


Тук Аллах говори за нас хората и ни разяснява какво е стръмния път. Част от този стръмен път е да се даде храна в ден на глад. Сега наистина е настъпило време на глад и има много хора, които гладуват. Ние не трябва да им обръщаме гръб, защото Аллах може да реши да отнеме благодатта си от нас и ние да станем като хората, които гладуват с дни и умират от глад. Огромна е наградата за тези, които не остават слепи и глухи пред нуждите на бедните. В сура „Човекът“ Аллах казва, че хората, които даряват храна са праведни.

„И дават храна – въпреки че и те я обичат – на нуждаещ се и на сирак, и на пленник: “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност. Страхуваме се от своя Господ в Деня свъсен, зловещ.” Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие. И ще ги възнагради – защото бяха търпеливи – с Градина и с коприна, облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.“ – сура Човекът 8:13

Виждаме от горните айети каква е наградата за тези, които се грижат за нуждаещите се. Градините, сред които реки текат са за тези, които се стремят към тях чрез делата си, а не чрез думите. Нека да обърнем внимание и на някои хадиси, в които Мухаммед САВ говори за садаката:

„Разказва се за Хаким ибн Хисам (р.а.), че е казал: „Пратеникът каза: „Даващата ръка е по-добра от взимащата. Започвайки с тези които издържаш. И най-добрата садака е тази която се прави в богатство. Този, който се въздържа да проси, Аллах ще го спаси от просене и който иска богатство от Аллах, то Аллах ще го стори богат.”
Разказва се за Ади ибн Хатим, че Пратеникът е казал: „Предпазете се от Огъня, дори и с половин фурма.”
Разказва се Джабир, че е казал: „Нямаше случай да се поиска нещо от Пратеника и да каже „не”.”
Пратеникът на Аллах (cac), е казал: “Лекувайте вашите болни с помощта на садака”.

Човек трябва да раздава докато може, защото ако не го прави, то тогава ще дойде един момент, в който той ще съжалява. Разбираме за този момент от Корана, където Аллах казва:
„И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да каже: “Господи, да би ми дал малко време, щях да раздавам милостиня и да бъда от праведните!” (Коран, 62/10)
А в друго знамение от Корана се повелява да се дава милостиня: „О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен!“ (Коран, 2/267)

Моля Всевишния да ни дари с разбиране и с възможност да бъдем от тези, които ще спечелят неговото задоволство. Нека поемем по стръмния път, защото там човек открива истината и когато дойде време да напусне този свят, то той ще бъде посрещнат от ангелите така, както подобава и няма да има страх и скръб за него.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

http://hadithswarda.blogspot.com/2015/11/blog-post_11.html
https://zaman.bg/bg/premahva-li-bedite-davaneto-na-milostinya/
http://poslanie.islamicinstitute-bg.org/?p=338&lang=bg
https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=76