Завистта и предателството в историята на Юсуф


Пратениците на Аллах без съмнение са тези, които са били подлагани на най-големите изпитания в човешката история. Много от нас мислят, че дадена беда в живота е наказание, но всъщност не е така, защото тя може да е изпитание, което цели да ни преподаде урок и да ни изгради като достойни хора в бъдеще. Често говоря, че историите, които Аллах ни разказва в свещения Коран се повтарят и днес. Всеки може да го разбере, ако познава тези истории и може да направи съпоставка на минало и бъдеще.

 

Едни от нещата, които най-много ни вредят в днешно време са завистта и лицемерието, а след тях настъпва един болезнен момент, който се нарича предателство. Именно това е изпитал на гърба си Юсуф  в своя живот, но точно това е повратен момент за него и го подготвя за голямото бъдеще, което Аллах му готви. Днес ще разгледаме неговата история, за да се убедим, че в доброто има изпитание, но и в лошото има изпит. Юсуф е едно от децата на Якуб, който също бил пратеник на Аллах. Якуб имал много синове, но най-любими му били Юсуф и Бениамин, което породило силна завист в сърцата на останалите братя. Една нощ Юсуф сънува сън, в който вижда как единайсет небесни светила, слънцето и луната му се покланят.

 

Той го разказва на баща си Якуб, който като пратеник на Всевишния разбира, че Аллах готви нещо голямо за неговия син и го съветва да скрие своя сън от братята си. С течение на времето завистта и ненавистта, която братята на Юсуф имали към него нараства и те решават да го убият, за да привлекат вниманието на баща си към тях. Един ден неговите братя молят баща си Якуб да им позволи да вземат Юсуф с тях. Якуб осъзнава, че нещо не е наред и предупреждава неговите братя да го пазят, защото може да са нехайни към него и да го изяде вълк, а именно това оправдание те ще използват, след като се отърват от него. Нека погледнем как Аллах ни описва историята в сура „Юсуф”.

 Споменавайте Ме, за ди ви споменавам и Аз

„Юсуф рече на баща си: “О, татко мой, видях единайсет небесни светила и слънцето, и луната, видях ги да ми се покланят. Рече: “О, сине мой, не разказвай своето видение на братята си, за да не замислят срещу теб коварство! Сатаната е явен враг за човека. Така ще те избере твоят Господ и ще те научи да тълкуваш сънищата, и ще изпълни Своята благодат към теб, и към рода на Якуб, както я изпълни и към предците ти – Ибрахим и Исхак. Твоят Господ е всезнаещ, всемъдър.” – 12:4-6

 

В [разказа за] Юсуф и неговите братя има знамения за питащите. Когато казаха: “Наистина Юсуф и брат му [Бениамин] са по-любими от нас за баща ни, а ние сме група. Баща ни е в явна заблуда. Убийте Юсуф или го захвърлете на някоя земя, та да ви обърне и на вас внимание баща ви! И ще станете след това праведни хора. Един от тях рече: “Не убивайте Юсуф, а го хвърлете на дъното на кладенец, ако ще вършите нещо! Може да го прибере някой керван.” – 4:7-10

 

Рекоха: “О, татко наш, защо не ни повериш Юсуф? Добронамерени сме към него. Изпрати го с нас утре да се понаслаждава и забавлява! Непременно ще го пазим. Рече: “Наистина ще ме опечали, ако го отведете и се плаша да не го изяде вълкът, когато сте нехайни към него. Рекоха: “Ако го изяде вълкът, както сме група, тогава и ние сме загубени.” – 4: 10-14

 Пратеникът, който беше погълнат от кит

Якуб се съгласява да им повери Юсуф, въпреки обичта си към него и братята тръгват на път. Взима се решение да не убиват техния брат, а да го хвърлят в кладенец, където той ще бъде обречен на сигурна смърт, но плановете на Всевишния са най-добри. След като са готови със своето предателство над брат си, те се завръщат у дома и използват оправданието, което Якуб им казва, а именно, че го е изял вълк. Напояват ризата му с кръв, а Якуб разбира, че нещо не е наред и разчита за помощ от Аллах, Който никога няма да го разочарова. Ето как продължава историята в Корана:

 

„И когато го отведоха, и се сговориха да го спуснат в кладенеца на дъното, Ние му разкрихме: “Ти непременно ще ги известиш за това тяхно дело, когато не ще те познаят.” И дойдоха при баща си вечерта, плачейки. Рекоха: “О, татко наш, отидохме да се надбягваме и оставихме Юсуф при нашите вещи, и вълкът го изяде. Но ти не ще ни повярваш, макар и да казваме истината. И дойдоха с лъжлива кръв по ризата му. Рече: “Да, разкрасили са ви нещо душите ви. Но най-хубаво е да се търпи. От Аллах се търси помощ за това, което описвате.” 4: 15-18

 

И докато братята му са доволни от това, че са предали своя брат и най-накрая ще получат внимание, Юсуф е на дъното на кладенеца. Аллах обаче не го оставя и от там минава керван, който открива младия пратеник и решават да го заведат с тях в Египет, където го продават за няколко сребърни монети като роб.

 

„И дойде керван, и пратиха своя водоносец, и той спусна ведрото си. И рече: “О, радостна вест! Това е юноша.” И го скриха като стока. Аллах знае техните дела. И го продадоха на ниска цена, за броени сребърници. И се отнесоха спрямо него с пренебрежение.” – 4:19-20

 

Мухаммед С.А.В казва в хадис, че Аллах е дал половината от красотата на този свят само на Юсуф. Ще разберете защо изтъквам това малко по-късно в историята. Юсуф е продаден като роб на влиятелен египтянин, който го приема в своя дом и се грижи добре за него. Жената на този човек, който купува Юсуф е пленена от неговата красота и опитва да го съблазни, а когато Юсуф отказва да се поддаде на страстите си е обвинен, че той е започнал всичко.

„И рече на жена си онзи египтянин, който го купи: “Отнасяй се добре с него! Може да ни е от полза или да го осиновим.” Така укрепихме Юсуф на Земята, за да го научим да тълкува сънищата. Аллах надделява в Своята повеля, ала повечето хора не знаят. И го съблазняваше онази, в чийто дом пребиваваше. Тя залости вратите и рече: “Хайде ела!” Рече: “Опазил ме Аллах! Моят господар се отнасяше добре с мен. Не ще сполучат угнетителите. Вълнуваше я той, но и тя щеше да го развълнува, ако не бе видял довода на своя Господ. Така бе, за да отклоним от него злото и покварата. Той бе от Нашите предани раби.„ 4:21-24

 Най-големият тиранин в историята

„И се погнаха към вратата, и жената скъса ризата му отзад. И се натъкнаха на господаря й при вратата. Тя рече: “Какво е възмездието за онзи, който е поискал зло за твоето семейство, освен да го затворят, или пък болезнено мъчение? Рече [Юсуф]: “Тя ме съблазняваше.” И заяви свидетел от семейството й: “Ако ризата му е скъсана отпред, тя казва истината, а той лъже. А ако ризата му е скъсана отзад, тя лъже, а той казва истината.” 4:25-27

 

И когато [господарят] видя, че ризата му е скъсана отзад, рече: “Това е от коварството на вас, жените! Коварството ви е огромно. Юсуф, не споменавай това! А ти, жено, моли опрощение за своето прегрешение! Ти си от съгрешилите. И заговориха жени в града: “Жената на господаря съблазнява своя слуга. Омая се по него от любов. Виждаме, че тя е в явно заблуждение.”4:28-30

 

 

Така мъжът, който откупил Юсуф разбира, че той е невинен и всичко е започнало от неговата съпруга. Той съветва Юсуф да не разласява историята, защото това ще създаде голям проблем. Има неща, които не могат да бъдат скрити и историята започва да се разнася из Египет. Жената на египтянина разбира за слуховете и иска да покаже на останалите жени как се е захласнала по Юсуф. Ако си спомняте горния хадис, в който разбрахме, че половината от красотата на този свят Аллах е дарил на Юсуф. Сега ще видите и доказателството:

 

„И когато чу за техните сплетни, тя ги покани и им приготви гощавка, и даде на всяка по един нож, и рече [на Юсуф]: “Излез при тях!” И когато го видяха, те му се възхитиха и порязаха ръцете си, и рекоха: “Всечист е Аллах! Това не е човек. Това е само прекрасен ангел. Рече тя: “Това е онзи, за когото ме упреквахте. Аз го съблазнявах, а той отказа. Но ако не изпълни онова, което му повелявам, непременно ще го затворят и ще бъде един от унизените.” 4:31-32

 Какво ви е, та не помагате другимо?

Юсуф осъзнава, че няма да се спаси от забежките на своята господарка и пожелава да влезе в затвора. Там той се среща с двама младежи, които му споделят своите сънища, а Юсуф ги разтълкува достоверно. Един от неговите другари в затвора излиза, а Юсуф го моли да го спомене пред своя господар, за да излезе и той от затвора. За съжаление неговия другар забравя и така Юсуф прекарва няколко години в затвора.

Царят на Египет сънува сън, в който седем охранени крави изяждат седем мършави, и седем зелени класа, и други – изсъхнали. Владетелят се съветва със своите знатни хора, но нито един от тях не успява да разтълкува неговия сън. Другарят на Юсуф от затвора, който станал слуга в двора на цяря си спомня за Юсуф и споделя, че ще разтълкува този сън, ако му позволят да посети затвора. Сънят е разтълкуван благодарение на Юсуф, който ги предупреждава за тежки години, в които храната ще бъде оскъдна.

„Рече: “Седем години ще сеете както обикновено и каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко за ядене. Сетне ще дойдат подир това седем тежки години, изяждащи подготвеното за тях отпреди, освен малко, което ще запазите. Сетне ще дойде подир това година, в която ще бъде пратен дъжд на хората и през нея ще изстискват [плодове].” 4:47-49

 

Това тълкуване толкова впечатлява управника на Египет, че той приема Юсуф при себе си и го прави негов довереник с положение. Юсуф иска от царя да го направи отговорник за съкровищниците на Египет и да разпределя храната, която ще получават всички живеещи в царството. Не след дълго предстои съдбовната среща, която Аллах обещава на Юсуф, когато той пада в кладенеца. Аллах му обещава, че ще се срещне със своите братя, но те няма да го познаят:

 

„И дойдоха братята на Юсуф, и влязоха при него. Той ги позна, а те не го познаха. И когато им даде техния товар, рече: “Доведете ми вашия брат от баща ви! Не виждате ли, че аз изпълвам мярката и съм най-гостоприемният стопанин? Ако не ми го доведете, не ще мерите повече при мен и не ще ме доближите. Рекоха: “Ще настояваме за него пред баща му. Наистина ще го направим.” 4: 58:6

 

Неговите братя се прибират у дома при своя баща Якуб и молят той да изпрати с тях Бениамин. Якуб със свито сърце и със съмнение ги съветва как да влязат в Египет и пуска тяхния по-малък брат с тях. Когато отиват в Египет, Юсуф разкрива своята самоличност на Бениамин и замисля хитър план, с който да запази брат си и да накара останалите да доведат и техния баща в Египет.

 

„И когато влязоха при Юсуф, той настани своя брат при себе си. И му прошепна: “Аз съм твоят брат. И не се опечалявай заради онова, което сториха!” И когато им даде техния товар, той сложи царската чаша във вързопа на своя брат. После един глашатай прогласи: “Ей, хора от [кервана], вие сте крадци. Рекоха: “Кълнем се в Аллах, вече узнахте не сме дошли да пакостим по земята и не сме крадци.” 4: 69-73

 

„Върнете се при баща си и кажете: “О, татко наш, твоят син открадна. Свидетелстваме само за онова, което знаем. И не сме пазители на неведомото. Рече: “Да, разкрасили са ви нещо душите ви. Но най-хубаво е да се търпи. Възможно е Аллах да ми ги доведе всички. Той е Всезнаещия, Всемъдрия.” 4: 81-83

 

„Рече: “Изплаквам своята скръб и тъга само пред Аллах и знам от Аллах, каквото вие не знаете. О, мои синове, идете и проучете за Юсуф и брат му, и не губете надежда за милостта на Аллах! Само невярващите хора губят надежда за милостта на Аллах. [Върнаха се при Юсуф] и когато влязоха при него, рекоха: “О, господарю, беда сполетя нас и нашето семейство. Дойдохме с нищожна стока. Напълни за нас мярката и ни дай милостиня! Аллах възнаграждава даващите милостиня.” – 4: 86:88

 

„Рече: “Дали разбрахте какво направихте с Юсуф и брат му в своето неведение? Рекоха: “Нима ти наистина си Юсуф?” Рече: “Аз съм Юсуф, а това е моят брат. Аллах ни облагодетелства. Който се бои от Аллах и търпи... Аллах никога не погубва отплатата на благодетелните. Рекоха: “Кълнем се в Аллах, предпочете те Аллах пред нас. Наистина съгрешихме.” 4:90-91

 

„Идете с тази моя риза и я поставете върху лицето на баща ми, и той пак ще стане зрящ! И доведете при мен цялото си семейство! И когато керванът потегли, техният баща рече: “Наистина усещам мириса на Юсуф, дори да ме сметнете за оглупял. И когато благовестителят дойде [с ризата], постави я върху лицето му и той отново стана зрящ. Рече: “Не ви ли казвах, че знам от Аллах, каквото вие не знаете?” Рекоха: “О, татко наш, моли се да ни бъдат опростени греховете! Наистина съгрешихме. Рече: “Ще моля своя Господ да ви опрости. Той е Опрощаващия, Милосърдния.” 4: 93-98

 

И когато влязоха при Юсуф, той настани своите родители при себе си и рече: “Влезте в Египет, по волята на Аллах, в безопасност! И възкачи родителите си на трона, и [всички] паднаха пред него ничком. И рече: “О, татко мой, това е тълкуването на видението ми от по-рано. Моят Господ го превърна в истина. Той ми стори добро, когато ме извади от тъмницата и ви доведе от пустинята, след като сатаната пося вражда между мен и моите братя. Моят Господ е жалостив към когото пожелае. Той е Всезнаещия, Всемъдрия. 4: 99-100

 

Господи мой, Ти ми даде от властта и ме научи да тълкувам сънищата. Творецо на небесата и на земята, Ти си моят Покровител и в земния живот, и в отвъдния! Прибери ме отдаден на Теб и ме приобщи към праведниците!” 4:101

И дават храна, въпреки че и те я обичат!

Наистина планът на Аллах е най-добър и човек никога не трябва да губи надежда, каквито и изпитания да го сполетят. Виждаме как завистта, лицемерието и предателството никога не успяват, а само отдалечават хората от Всевишния и ги унижават на този свят. Такива хора трябва да размислят и да се покаят, както правят братята на Юсуф, защото в противен случай Аллах ще ги унижи и на отвъдното. Нека видим и какво казва Аллах в последните два айета от сура „Юсуф”:

„Тогава, когато пратениците се отчайваха и мислеха, че са ги взели за лъжци, при тях идваше Нашата подкрепа и бяха спасявани онези, които Ние пожелаем. И не ще се отклони Нашето мъчение от престъпващите хора. В разказите за тях има поука за разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за хора вярващи.” 4: 110-111

 

Аллах никога не изпитва хората с нещо, което не могат да понесат. Той се намесва тогава, когато човек вече е стигнал точката си на пречупване и го измъква от всякакви беди. Виждаме днес стотици житейски истории като тази на Юсуф и наистина те се повтарят и днес, въпреки че са минали хиляди години. Моля Всевишния да ни отреди знание и да си вземем поука от тези историри, както и да сме сред тези, които ще сполучат.

Автор: Муса Гагъм

 

Източници:

https://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_(surah)

https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=12

https://www.al-islam.org/stories-prophets/prophet-yusuf

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_in_Islam